Nov 13, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာတြင္ သမၼတျဖစ္ကံပါမလာ- အသက္အႏၱရာယ္ေတြ႔ၾကံဳမႈေတြသာ ပါလာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ သမၼတလုပ္လိုေသာဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုၾကည္ ေလးစားမႈရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ သမၼတျဖစ္ေစလုိေသာဆႏၵအျပည့္အ၀ရွိၾကပါ သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္ း စုၾကည္သည္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုထူေထာင္ေပးမည္ဟုယံုၾကည္ထားၾကသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရး ကို သိသိသာသာ ေထာက္ခံအားေပး လ်က္ရွိၾကသည္။

ဤသို႔အဘက္ဘက္မွ ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြ ႀကီးအၿပီး သမၼတျဖစ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။

ဤေမးခြန္းသည္ ျပည္သူအမ်ား လုိလုိလားလားသိလုိၾကေသာ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဇာတာတြင္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဇာတာပါမပါ၊ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံ ေရးရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ၊ ဤ အခ်က္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ၿခံဳငံု သံုးသပ္ၾကည့္ပါက အလြယ္တကူ ပိုင္း ျခားေ၀ဖန္အေျဖမွန္သိႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထူးျခား ဆန္းျပားေသာဇာတာကို ေလ့လာၾကည့္ မည္ဆုိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လဂ္သည္မဟုတ္မခံတတ္ေသာ၊အတုိက္ အခိုက္အလြန္မ်ားေသာ၊ ေလးပစ္ရန္ခ်ိန္ ရြယ္ထားေသာ ပံုပါရွိသည့္ ဓႏုလဂ္ျဖစ္ သည္။ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီမွာ ရွိေသာေၾကာင့္ လဂ္ဆယ္တန္႔ကိန္းအိမ္ တြင္ ကန္စန္းအျဖစ္ ရပ္တည္သျဖင့္ ကန္ ၾကာေပါက္ေသာ ဇာတာဟုဆုိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓႏုလဂ္မွ (၉) တန္႔သခင္ၿဂိဳဟ္တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ (၁၀) တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ပထနီ အိမ္တြင္း ပူးယွဥ္ေနေသာေၾကာင့္အလြန္ အားေကာင္းေသာ ဗုဒၶတိႆရယုဒ္ရရွိ သည္။ ပထနီအိမ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ၿဂိဳဟ္အိမ္တြင္ ဤယုဒ္ရရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ခ်စ္ခင္ေလးစား မႈ အထူးခံရေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ျဖစ္ ႐ံုမွ်မက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ခ်ီးျမႇင့္ ေသာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိ ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာတြင္ ေလာကုတၱရာၿဂိဳဟ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္၊ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္တုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အဆက္ အသြယ္ျပဳမႈအလြန္အားေကာင္းသျဖင့္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းျခင္းႏွင့္ ဘာ၀နာ တရားပြားမ်ားကာ တရားထူးတရားျမတ္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဇာတာျဖစ္သျဖင့္ အသက္ အႏၲရာယ္မည္သို႔ၾကံဳေစကာမူ ကယ္တင္ မည့္သူ အဆင္သင့္ေရာက္ရွိ လာၿမဲျဖစ္ သည္။ ဥပမာ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားလက္ ထက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရေသာႏုိင္ငံေရးခရီးၾကမ္း တြင္ ရန္သူ႔ သတ္ကြင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ၾကံဳ ေတြ႕ခဲ့ေသာ္ လည္း အသည္းတဖိုဖို ရင္တမမႏွင့္ အသက္ေဘးမွသီသီေလးလြတ္ခဲ့ရသည့္ အႀကိမ္ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ရပ္တည္မႈကိုၾကည့္ပါက ကိန္းအိမ္တြင္ ကန္စန္းျဖစ္ၿပီး ကန္ၾကာ ေပါက္ေသာဇာတာျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စိတ္တန္ခိုးလြန္ စြာထက္ျမက္ေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ သူ တစ္ပါးအေပၚ မေကာင္းေသာ စိတ္ထား ျခင္း၊အၿငိဳးအေတးအာဃာတႀကီးျခင္းမ်ား သည္ ျမဴမႈန္မွ် မေတြ႕ရေသာဇာတာျဖစ္ သည္။ မိမိအေပၚ တုိက္ခုိက္လာသမွ် အဆံုးစြန္ထိ သည္းခံႏုိင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း ဓႏုလဂ္ သဘာ၀အရ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ထိခိုက္လာလွ်င္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာရဲဆုိရဲေသာသတ္ၱိ အျပည့္အ၀ ရွိေသာ ဇာတာလည္းျဖစ္သည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ရပ္တည္မႈကို ၾကည့္ ပါက အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ကသစ္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပခံေနေသာ ေသာၾကာႏွင့္ ပူး ယွဥ္ေနသည့္အျပင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ နိပ္ န၀င္းစီးထားျပန္ရာအဂၤါၿဂိဳဟ္၏မေကာင္း ေသာ ဆုိးက်ိဳးေပးျခင္းမ်ားကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ခံစားရေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမီးျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို မခံစားရဘဲ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည္မဟုတ္ပါေလာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာကို န၀င္းစီးအရ ေလ့လာၾကည့္ပါက အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ စစ္ၿဂိဳဟ္သည္ မိတ္ၿဂိဳဟ္ မျဖစ္ဘဲရန္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္အခါမွစ၍ စစ္ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးထုိးစစ္မ်ားကို ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာ တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ တစ္ေသြးတစ္သားတည္း စီး ဆင္းရမည့္အစား ေဒါင္းတစ္လမ္း စာ တစ္လမ္း တစ္လမ္းစီျဖစ္ေနေသာဇာတာ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးသည္ ျပည္သူမ်ားမည္သို႔ ေထာက္ခံေစကာမူတပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံ မႈမရွိေသာ ဇာတာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရး သည္ အလွမ္းေ၀းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရေပ မည္။

အေျခခံဥပေဒအရၾကည့္ပါကလည္း သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင့္အေျခခံပုဒ္မ ၅၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ““သမၼတ၏ သားသမီး မ်ားသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူ ထားသူမျဖစ္ေစရ။ မိမိ၏ဇနီးမယား၊ ခင္ပြန္းလင္သားသည္ ႏုိင္ငံျခားသား မျဖစ္ေစရ””ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ရန္ လံုး၀ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္ လည္း ရွိေနေပသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ သမ္ၼတျဖစ္လုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ အထက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အားသြန္ခြန္စုိက္ႀကိဳးပမ္းေန ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ပါက စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သမ္ၼတမျဖစ္ႏုိင္ေရးထပ္မံတားဆီး ထားရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ရန္ ေသာ့ အထပ္ထပ္ခတ္ထားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေပ သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနဦးမည္ ေလာ။ က်ရာေနရာ၊ က်ရာအခန္းက႑ မွ ေပါင္းစည္းလက္တဲြၾကလ်က္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဦးမည္ေလာ။ ျပည္သူအမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ေမွ်ာ္ တလင့္လင့္ နားစြင့္ေနၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာ၏ ထူးျခားခ်က္ကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ အေကာင္းဘက္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္နီး တုိင္းအဆိုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ အနီးကပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န ၀ါရီလတြင္ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္ နင္းမ်ားက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၿဂိဳဟ္သြားႏႈန္း မ်ားလည္း ေဖာက္ျပန္ေနသျဖင့္ ကံၾကမၼာ ဆိုးမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၊ ေပါက္ကဲြမႈ မ်ားစသည့္မေကာင္းေသာ ကံၾကမၼာတစ္ ခုခု ႐ုတ္တရက္ မထင္မွတ္ဘဲ ၾကံဳေတြ႕ ရတတ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ကံမေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ႐ုတ္တရက္က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း၊ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈျဖစ္ ျခင္း၊ ျပႆနာႀကီးငယ္အသြယ္သြယ္ၾကံဳ ေတြ႕ရတတ္ျခင္းစသည့္ မေကာင္းေသာ ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုခု ၾကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ဓႏုလဂ္ မ်ား၊ ေမထုန္လဂ္၊ ကန္လဂ္ႏွင့္ ကုမ္လဂ္ မ်ားသည္ ရန္ၿဂိဳဟ္မ်ား ပူးယွဥ္ေနပါက ဤအခ်ိန္ ဤအခါတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္တတ္သျဖင့္ သတိထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘာ သာေရးၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္သည္ ရန္ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ သြားႏႈန္းေဖာက္ျပန္ေနသျဖင့္ ဘာသာ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အေရးႀကီးေသာ ေန႔ရက္မ်ားမွာ (၄)ဂဏန္း (၈)ဂဏန္းေရာက္သည့္ ေန႔ ရက္မ်ားသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ေန႔ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၂)၊ ရက္၊ (၂၆)ရက္၊ (၃၁)ရက္ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္၊ (၈)ရက္မ်ားသည္ မေကာင္း ေသာဆုိးက်ဳိးမ်ား သိသိသာသာ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ႀကိဳတင္သိရွိ ထားျခင္းျဖင့္ စုေပါင္းကာကြယ္ ေျဖရွင္း ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ၿဂိဳဟ္မ်ားသြားႏႈန္း ေဖာက္ျပန္ပံုကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက မ်ား အထင္အရွားရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပ သည္။ အထူးသျဖင့္NLDပါတီသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ၾကားကာမတၱၾကားဖူးၾကကုန္ေသာ ျပည္ သူလူထုႀကီး ထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိေစျခင္း အက်ဳိးငွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲေရးတုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထု ဆႏၵေကာက္ယူပြဲမ်ားကုိပါ ၿမိဳ႕နယ္ အသီး သီးေနရာအႏွံ႔အျပား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေတာ့မည္ဆုိ လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းလာခဲ့ပံုကုိ တေစ့တေစာင္း ျပန္ ေျပာင္းၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္လာမည္ဟု ယူဆ မိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က အာဏာကုိ ေသြးတစ္ေပါက္မွမက်ေစဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ေအးခ်မ္း သာယာစြာ လႊဲအပ္ေပးေသာအခါ ႏုိင္ငံ တကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာ ဒီမုိကေရစီပံုသဏၭာန္ သည္ ပိတ္ထား ေသာ ခ်ိပ္ကုိျဖဳတ္ၿပီး ဖြင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တံခါးရြက္မ်ား သည္ကား ေစ့ထားဆဲျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိ က်င္လည္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီသည္ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီစံ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတာ၍လည္းေကာင္း ရႏုိင္ေကာင္း ေသာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ေသးပါ။

အာဏာရွင္စနစ္ အေငြ႕အသက္ မ်ားႏွင့္ မႊမ္းထံုေနေသာ လက္ရွိျမန္မာ ဒီမုိကေရစီသည္ သည္လမ္းကုိ သည္ ပန္းပန္၊ ဒီခရီးကုိ ဒီထီးေဆာင္း၊ သည္ ေကြ႕ကုိ သည္တက္ႏွင့္ ေလွာ္ခတ္ေနရ သည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ႐ုန္း ကန္လႈပ္ရွားေနရေသာ အက်ပ္အတည္း ကာလမ်ဳိးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့ဖူးေသာ ““က်ားေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စိတ္ေကာက္ေနလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ၀ုိင္းတုိက္ႏုိင္မွ၊ လြတ္ လပ္ေရးဆုိတာရမွာျဖစ္တယ္””ဟူေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံုးကုိ ႏွလံုးမူဖုိ႔အခ်ိန္ ေရာက္ရွိ ေနပါသည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အဖာတစ္ရာ၊ အကြဲ တစ္ရာႏွင့္ ေလွာ္ခတ္ေနရေသာ ျပည္ ေထာင္စုေလွႀကီးေပၚတြင္ လုိက္ပါလာ ၾကကုန္ေသာ သမၼတႀကီးႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္ မေတာ္သားမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႀကီး မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ သေဘာကြဲလြဲမႈ မ်ား ဖယ္ရွားၾက၍ အဖာတစ္ရာ အကြဲ တစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုေလွႀကီး တိမ္း မသြားေအာင္၊ ေမွာက္မသြားေအာင္၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မသြားေအာင္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေျဖ ေလွ်ာ့ၾကကာ၊ ဥမကြဲသုိက္မပ်က္၊ စည္း စည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေလွာ္ခတ္သြားၾကမည္ဆုိလွ်င္ ဒီမုိ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ကိုက္ညီေသာ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ႀကီးဆီသုိ႔ မလႊဲဧကန္ေရာက္ရွိ ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ဆရာတုိး(စမ္းေခ်ာင္း)

From:[_The Hot News  _]
(ေမာင္ေက်ာက္ခဲ အဖြဲ႔)
Readmore »

Nov 11, 2013

“သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္က ျပႆနာအိုး ကိုမုိးဟိန္း”

ဒီရက္ပိုင္း လူေျပာမ်ားလာတဲ့ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ကိစၥမွာ စီအီးအို မိုးဟိန္းလြန္သလား ၊ထုတ္ေ၀သူ ဦးယုနိုင္လြန္သလား ေမးခြန္းေတြ အေျမာက္အမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။တစ္ဖန္ ပြဲဆူေစခ်င္သူမ်ားကလည္း မီဒီယာ ႏွိပ္ကြပ္တာ ဆိုတာေရာ၊ လူၾကိဳက္မ်ားစကားျဖစ္တဲ့ လူၾကီးသား နဲ႔ခရိုနီေတြရမ္းကား ဆိုတာေတြပါ သံုးႏွုန္းလာခဲ့တယ္။ ဒါကလည္း ကိုမိုးဟိန္း အေျပာကလည္း နားေလသူၾကီးရဲ့ ေျမးေတာ္ေလး ဖိုးလျပည့္ ပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ ပိုဖြလို႔ ေကာင္းခဲ့ တာေပါ့။ 


တကယ္ေတာ့ သူတို႔ဂ်ာနယ္မွာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔နဲ႔ ကိုမိုးဟိန္းတို႔ မတည့္တာၾကာပါျပီ။ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ မိုးဟိန္းေရးတဲ့ စာေတြက အဆင့္အတန္းမရွိလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုအင္တာနက္မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပါဆင္နယ္ဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္ေနသလိုျဖစ္ေနျပီး ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္အရည္အခ်င္းနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မကိုက္ညီတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မီဒီယာေလာကမွာလည္း မိုးဟိန္းဆိုတာ လူၾကမ္း တစ္ေယာက္ပါ။ ဘယ္လိုလူၾကမ္းဆိုေတာ့ ေၾကာက္ရတဲ့ လူၾကမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ရႊံလို႔ေရွာင္ရတဲ့ မိုးဟိန္းလို႔ နာမည္ၾကီးပါတယ္။ ေဘာ္ဒါ အခ်င္းခ်င္းေတာ့ ေခြးရူးမိုးဟိန္းလို႔ လည္းေခၚပါတယ္။

 အခုနာမည္ၾကီးလာတဲ့ စစ္သူရဲဗလမင္းထင္ ၊ ေထာင္သူရဲဗအုပ္ ၊ဆိုတာ ျပင္ပ ေဆာင္းပါးဆရာ လို႔ဆိုေပမယ့္ အဲဒါ မိုးဟိန္း(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္၀င္း ကိုယ္တိုင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါကိုေတာ့ အထူးအေထြေျပာစရာ လိုမယ္မထင္ပါဘူး ။အားလံုးက ကိုမိုးဟိန္းဟာ ၈ေလးလံုး အေရးအခင္းၾကီးတုန္းက ဗ.က.သ ထဲကေန လွဳပ္ရွားဖူးတယ္။ တကယ္ေတာ့ မိုးဟိန္းဟာ စစ္တကၠသိုလ္ ကို တတ္ခဲ့ဖူးတာ လူသိပ္မသိၾကဘူးဗ်။ မွတ္မိသေလာက္ DSA အပတ္စဥ္ ၂၇ ျဖစ္မယ္။ ပထမႏွစ္မွာတင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲလြန္းတဲ့ဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္မရွိလို႔ ျပဳတ္လာတယ္။ တကယ္ေတာ့ မိုးဟိန္းက ေတာ္ရံုလူမဟုတ္ဘူးဗ်ေနာ္။ ရန္ကုန္သားေတြ သိမွာပါ-ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းထဲက “ဂႏၱ၀င္ေရႊပုဂံ” (စင္တင္) ဆိုင္ကို မွတ္မိၾကမယ္ ထင္တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဘီယာဆိုင္မွာ စင္တင္စထည့္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့စင္တင္ဂီတဘီယာဆိုင္ရဲ့ ဖခင္ၾကီးလို႔ ဆိုရမယ့္ လူၾကီးေပါ့ဗ်ာ။

ေနာက္ေတာ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ရင္း ထိုင္းဘက္ကိုေျပးတယ္ ။ ထိုင္းမွာ မိုးသီးဇြန္နဲ႔ အတူတူေနခဲ့တယ္။ မိုးသီးဇြန္ အေမရိကန္ေရာက္ေတာ့ သူ႔ကို လွမ္းေခၚတယ္။ဟိုမွာ နိုင္ငံေရးခိုလွံဳခြင့္ ေတာင္းျပီးေနခဲ့တယ္ -အေမရိကန္ နိုင္ငံသား လည္းခံယူထားတယ္။ေဟာ..ေနာက္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေခတ္မွာ ျပည္၀င္ခြင့္ ေပးလိုက္ေတာ့ ျပန္ပါလာတယ္ ။ေနာက္ေတာ့ ဘယ္လိုကေန ဘယ္နည္းနဲ႔ ခ်ိတ္မိသြားတယ္ မသိဘူး။ ဂ်ာနယ္ေလာကမွာေတြ႔လိုက္ရတယ္။

 သူေဌးၾကီးတစ္ေယာက္က ခ်ိတ္ေပးတယ္လို႔ေတာ့ ကိုမိုးသီးတို႔့ အသုိင္းအ၀ိုင္းကေျပာတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရာက္ျပီး သူေပ်ာက္ေနတာၾကာေနေတာ့ ရုတ္တရက္ သူရိယအလင္းမွာေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ကိုယုနိုင္ ရဲ့ဂ်ာနယ္မွာပါ။ ကိုမုိးဟိန္းမွာ အလာ့ဂ်စ္တစ္ခုရွိတယ္ဗ်။အဲဒါက သူ႔ထက္သာတယ္ထင္ရင္မနာလိုတဲ့စိတ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဆိုးသလဲ ဆိုရင္ ေရးစရာမရွိတဲ့အခ်ိန္ေတာင္ ငါတို႔ကေတာ့ အခုဘာစားလို႔ ဟိုေကာင္ေတြကေတာ့ ဒီအခ်ိ္န္ဆို ဘာစားေနျပီ..ဆိုျပီး ညည္းပါေလေရာဗ်ာ။ ဘာဆိုင္ လုိ႔လည္းဗ်ာ ဟုတ္တယ္မလား ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ ကိုယ့္၀ယ္စားတာပဲ.။ခရိုနီဆိုတြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္သူ႔တြယ္တဲ့ ခရိုနီေတြကလည္း အကုန္မဟုတ္ဘူး။ သူနဲ႔အဆင္ေျပတဲ့ ခရိုနီတို႔ ေထာက္ပံ့ေပးဖူးတဲ့ခရိုနီဆိုရင္ အေကာင္းပဲ။ ေလးစားလြန္းလို႔ ထုိင္ရွိခိုးခ်င္စိတ္ေပါက္ေအာင္ကိုေရးတာ။သူနဲ႔မတည့္တဲ့ ခရိုနီတို႔၊ သူေကာင္းတယ္ ေျပာတဲ့ခရိုနီနဲ႔မတည့္တဲ့ တျခားခရိုနီတို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ပိုးစိုးပက္စက္နဲ႔ အဲဒီလူေလာက္မိုက္ရိုင္းတာမရွိဘူးထင္ရေအာင္ ကိုေရးတာ။

 အဲဒီေတာ့ ေျပာတဲ့လူကေျပာတယ္။ “ကိုမိုးဟိန္းရယ္ ဘယ္သူေတာ့ျဖင့္ပိုလုပ္တယ္.အဲဒီလူကိုတြယ္ပါလား” ဆိုေတာ့.. “မင္းေသာက္ပူပါလား” လို႔ ျပန္ေငါက္ ခံရပါတယ္။ မယံုမရွိပါနဲ႔..ေျပာခံရတဲ့သူ သဃၤန္းကြ်န္းမွာ ရွိပါတယ္။ အခုျဖစ္တဲ့ ဂ်ာနယ္တိုက္ျဖစ္တဲ့ကိစၥ .ဒါလည္း ကိုယုနိုင္ ေမြးေန့ညမွာ အားလံုးက ၀ိုင္းေျပာတယ္ေပါ့ေလ.ကိုယုုနိုင္ ခင္ဗ်ားေကာင္ၾကီးေတာ့ အရမ္းေတြလုပ္ေနျပီ. ခင္ဗ်ားေခၚထားတဲ့ သတင္းသမားလား အတင္းသမားလား စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္.။ကိုယုနိုင္ကလည္း အစကတည္းက ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ပိတ္ဖို႔စဥ္းစားျပီးသား။ ကိုမိုးဟိန္းကလည္း မိုးစက္၀ိုင္ ကို ဖိုးလျပည့္ နဲ႔ဘာလိုလိုဆိုျပီးေရးခဲ့တာေတြ ခရိုနီေတြကပဲ မိုးစက္၀ိုင္ကိုေထာက္ပံ့ေနသလိုလို ၊ျမင္းခြါတစ္ခ်က္ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစရမယ္ တို႔နဲ႔လည္း သူက တစ္ရက္ၾကိဳ ဳျဖန္႔ထားေသးတယ္။ (ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဖိုးလျပည့္တို႔က သူ႔ကိုတစ္ခုခုျပန္ လုပ္မွာလည္း ေၾကာက္ေနတယ္)

 ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကိုယုနိင္ၾကီးကလည္း ေအးကြာ..ဒီေကာင္မနက္ျဖန္ ဂ်ာနယ္ျဖန္႔မွာ ။ တစ္ခါတည္းသိမ္းမယ္ကြာ ဆိုျပီး ေမြးေန႔ပြဲျပီးေတာ့ တစ္လက္စတည္း ရံုးသြားမယ္ဆိုျပီး ခင္ရာမင္ရာေတြေခၚလာျပီး ပစၥည္းေတြလာသိမ္းေပါ့..အဲမွာလည္း စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင္႔ရဲ႕သား ကိုသူရိန္ဝင္းျမင့္ ပါသြားတယ္။ အဲဒီမွာတင္ ကိုမိုးဟိန္းက သူရိန္၀င္းျမင့္ပါလာရင္ ဖိုးလျပည့္ပါလာျပီဆိုျပီး ထေအာ္တာ။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေတာ့ ညက တာ၀န္က်တဲ့ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းေတြထုတ္မေပးဘူး ။စီစီတီဗီကိုအ၀တ္နဲ႔ အုပ္တယ္ေျပာျပီး အဲဒီအ၀တ္မအုပ္ခင္က မွတ္တမ္းလည္း ထုတ္မေပးဘူး။ ရွင္းလင္းပြဲမွာဘာေျပာတယ္ထင္တုန္းဗ်။ အခု မီဒီယာသမားေတြက အကုန္ ေဖာ္လံဖား ေတြတဲ့ ၊သူ႔လို ဘယ္သူမွမေရးရဲၾကဘူးတဲ့။ အခင္းျဖစ္တာ ရဲတိုင္ပါလားဆုိေတာ့ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္နဲ႔ မေျဖဘူးဗ်။ ကိုင္း..မခက္လား ။ သူနဲ႔မတည့္တဲ့ လူေတြကိုသာ တိုက္ခိုက္ေရးသားတတ္တာပါ ။အေရးခံရသူေတြကို ၾကည့္လိုက္ အနည္းဆံုးသူနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ..သူၾကည္ညိဳတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ပုဂိၢဳလ္ေရး ျငိဖူးသူေတြပါ။ သူလည္း မက္စင္ဂ်ာတို႔ သံေတာ္ဆင့္တို႔ လို႔ နိုင္ငံေရးတစ္ဖက္တည္း တိုက္ခိုက္တတ္တဲ့ ကေလာင္သာသာပါ ။ ဟို မက္စင္ဂ်ာတုိ႕ သံေတာ္ဆင့္တို႔က သူ႔ထက္စာရင္ေတာ့ မီဒီယာတန္း၀င္ေသးတာေပါ့။ ကိုမိုးဟိန္းေရးတာကလံုး၀ကို အဆင့္အတန္းမရွိ၊ ေဘာင္မ၀င္တာ။ မီဒီယာဆိုတာ ျပည္သူၾကားထုတ္ေ၀တဲ့ စာေစာင္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ တင္ေရးစရာမရွိတဲ့ အေရး အသားေတြပါ။အခုေတာ့ သူရိယအလင္းက သူ႔ရဲ့ပုဂိၢဳဴလ္ ေရးမုန္းတီးမွူကို ရင္ဖြင့္ျပီး ေရးခ်တဲ့ဂ်ာနယ္ျဖစ္သြားတယ္ ။ ဒီကိစၥဟာ တမင္ပဲြဆူေအာင္ ၊သူနာမည္ၾကီးေအာင္ထြင္တဲ့ အကြက္ပါပဲ။ ဒါကို ရန္ကုန္မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းလည္း သိပါတယ္။အခု ကိုယုနိုင္က ပိတ္သြားေတာ့ သူက သူရိယေန၀န္း ဆိုတာနဲ႔ထပ္ထုတ္မယ္တဲ့ ။ 

သူေဌးမုန္းတီးေရး ၊နိုင္ငံေရးထင္ရွားပုဂိၢဳလ္အတြင္းေရးေတြကို ႏွိဳက္ထုတ္ေရးဆိုျပီး ပါဆင္နယ္ဆိုးကြက္ေတြကို အျပစ္ၾကီးလုပ္တတ္တဲ့ ကိုမုိးဟိန္းရဲ့ ေနာက္ သူရိယေန၀န္းကလည္း ဟိုတုန္းက ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ရဲ့ အရင္းရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရး လက္ကမ္း စာေစာင္ေတြထဲကလို ဘယ္သူေဌးက ဘယ္လို ဘယ္လိုေနထိုင္စားေသာက္တာ ဆိုတဲ့ အေရးအသားေတြသာ ေတြ႔ရပါဥိးမယ္။အင္းေပါ့ဗ်ာ..မိုးသီးဇြန္ရဲ့တပည့္ပဲ ဒီေလာက္ေတာ့ရွိရမေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကေတာ့ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကရဲ့ အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ထိုင္ၾကည့္ေနရပါဦးမယ္။
 From:[_  ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္ _]
:Fwd Email 
(ေမာင္ေက်ာက္ခဲ အဖြဲ႔)
Readmore »

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပျပန္ခရီးစဥ္အား ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပံုမ်ား

ဦးသိန္းစိန္ အားဤသို႔ၾကိဳဆိုခဲ့ၾက ၾကိဳဆိုသူမ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
တပ္မ၄၄+KNLAတပ္မ၁နဲ႔သရုပ္ေဆာင္တို႔ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဘာလံုးပြဲ ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ေကအိုင္အိုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အံဖြယ္၃ႏွစ္ကေလးရဲ့ေမြးရာပါ ပါရမီ ျမန္မာ့သိုင္းအစြမ္း

Latest Videos

88 ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီလိုနည္းနဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတယ္ ေျပာင္ၾကီးဘာလို့ေထာင္က်